Általános Szerződési feltételek

I.

Jelen szerződés alapján az Power Informatika Kft. (1037 Budapest, Galagonya utca 5., Adószám: xxxxxx továbbiakban: Bérbeadó), a bérbe vevő számára (továbbiakban: Bérlő) időleges használatába adja a Szállítólevélben részletesen megnevezett üzem képes, tiszta állapotban lévő bérleti eszközeit.

Bérlő a Szállítólevél aláírásával elismeri, hogy
I.a.) a megnevezett eszközöket és tartozékokat működő képesen, tisztán és hiánytalanul átvette
I.b.) az átvett eszközökért anyagi felelősséget vállal
I.c.) az Általános Szerződéses Feltételeket elolvasta és magára nézve elfogadja
I.d.) tisztában van az eszköz működésével és annak kezelésével és/vagy olyan embert bíz meg az eszköz kezelésével, aki ezzel tisztában van.

II.

Bérbeadó jogosult Bérlőnek a Szállítólevélen szereplő azonosító adatainak és egyéb elérhetőségének hitelt érdemlően bizonyító hivatalos iratainak megtekintésére és az azon szereplő adatok rögzítésére, amihez a Szállítólevél aláírásával Bérlő hozzájárulását adja.
Bérbeadó az adatokat nem továbbítja más félnek és a bérleti időszak rendes lezárását követően megsemmisíti.

III.

Bérbeadó nem kötelezhető bérbeadásra és jogosult egyoldalúan elállni a szerződéskötéstől a Szállítólevél aláírása előtt.

IV.

A bérleti idő a Bérleti szerződésben meghatározott időpontig áll fenn, amely időszakra a kölcsönzési díj utólag fizetendő. A megállapított napi bérleti díj 24 órás időtartamra szól, és az azt követő hétköznap 12:00-ig kell visszaszállítani az eszközöket, amennyiben ez nem teljesül úgy újabb teljes napi díjat kell megfizetni. A bérleti idő lejártával a Bérlő köteles a bérelt tárgyat üzem képes, tiszta állapotban visszaszállítani.

V.

A bérleti viszony fennállása alatt a Bérlő köteles saját költségén gondoskodni a bérelt eszközök megfelelő (például: fagy- és víz mentes, stb) tárolásáról, őrzéséről.

VI.

Ha Bérlő a bérleti idő lejártakor a bérleti tárgyat a bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére sem szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult azt a Bérlőtől elszállítani. A kiszállással és szállítással kapcsolatban felmerült valamennyi költség Bérlőt terheli.

VII.

Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés azonnali felmondására abban az esetben:
VII.a Ha Bérlő a bérleti díjjal több, mint 5 napig hátralékban van.
VII.b Ha Bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi, de különösen, ha a bérelt eszközt nem rendeltetésszerűen használja.
VII.c Ha egyéb körülményekből az derül ki, hogy Bérlő a vállalt kötelezettségeit nem tudja teljesíteni.

VIII.

Bérlő: a szerződés alanya
A szerződés alanya, Bérlő lehet külföldi és belföldi természetes vagy bejegyzett, működő jogi személy.

IX.

Személyi feltételek
IX.a Bérlő képviselője lehet minden 18 év feletti, magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár, aki a bérlés kezdetekor rendelkezik az alábbi legalább a bérlés végéig érvényes okmányok valamelyikével: személyi igazolvány; jogosítvány; útlevél. Jogi személy esetében Bérbeadó vizsgálhatja a cég adatait és jogosult igazolások bekérésére (például aláírási címpéldány, stb) .
IX.b A bérelt eszköz Bérlője (vagy annak képviselője) Átvevőként meghatalmazhat minden 18 év feletti, legalább a bérleti időszak végéig érvényes fényképes személyazonosító igazolvánnyal (személyi igazolvány; jogosítvány; útlevél) rendelkező személyt. Bérlő Átvevő érvényes fényképes igazolványának és nevének e-mailben való megküldésével jogosítja fel Bérbeadót, hogy Átvevőnek átadja a Bérlő által bérelt eszközöket. Bérlő tudomásul veszi, hogy a meghatalmazással Átvevő Bérlő nevében és annak teljes felelősségére jár el.

X.

Kaució

X.a Bérbeadó kamat mentes kaucióra jogosult - készpénz formájában - amelyet Bérbeadó a kért eszközök értékéhez mérten állapítja meg.
X.b Bérbeadó a kaució összegét, amennyiben az eszközöket a bérlő hiánytalanul,eredeti állapotában adja vissza, a bérlés befejeztével teljes egészében visszafizeti. A kaució után kamat nem jár.

Bérlés folyamata

XI. Foglalás

XI.a.) A megrendelést az itpower.hu oldalon az ürlapok kitöltésével lehet megkezdeni vagy az info@itpower.hu címre szükséges elküldeni az alábbi adatokat:
XI.b.) A bérlő személy, vagy cég adatai (név, cím , telefonszám, e-mail cím, adószám). Az átvevő személyi adatai (név, telefonszám, e-mail cím)
XI.c.) Jármű bérlés esetén meghatalmazáshoz a sofőr neve, lakcíme, személyi igazolvány száma
XI.d.) Bérlés időtartamát, és a forgatási napok számát
XI.e.) Az átvétel és visszaszállítás időpontjait
XI.f.) A bérelni kívánt eszközök felsorolását
XI.g.) Bérbeadó e-mailben igazolja vissza a megrendelést, amelyben a bérletre vonatkozó árajánlat is szerepel.
XI.h.) Bérbeadó jelzi, amennyiben esetleg valamelyik eszköz nem lenne elérhető, helyettesítő eszközt ajánl.
XI.i.) Bérbeadó a megrendeléseket a Bérbevevő által megküldött, úgynevezett jóváhagyó e-mail kézhezvételekor rögzíti. A jóváhagyó e-mailben Bérbevevő leírja, hogy elfogadja a Bérbeadó által adott árajánlatot. Előfordulhat, hogy egy időben többen is érdeklődnek ugyanazon eszköz iránt, ezért Bérbeadó csak akkor tekinti véglegesnek a foglalást, ha az árajánlatot elfogadó, Bérlő által megküldött jóváhagyó e-mail Bérbeadóhoz megérkezett.
XI.j) Amennyiben párhuzamosan többen is ugyanazon eszközt kívánják megrendelni, Bérbeadó az eszközök foglalása során az elsőnek érkező jóváhagyó e-mail feladóját rögzíti megrendelőként. Az e-mail szolgáltató hibájából történő ki nem kézbesített levelekből eredő foglalási hibákért, esetleges károkért Bérbeadó nem vállal felelősséget.

XII.

Átvétel

XII.a.) A bérlet eszközök átvételére az Power Informatika raktárában (1037. Budapest, Galagonya utca 5.) van lehetőség.
XII.b Amennyiben Bérbeadó előzetes egyeztetés alapján meg tudja oldani a nyitvatartási időn (munkanapokon 08.30-18.30 között) kívül eső átadás-átvételt, abban az esetben minden megkezdett óra után 5 000Ft+ÁFA ügyeleti díjat számolunk fel.
XII.c Az átvevő Bérlő vagy meghatalmazottja, Átvevő lehet, aki aláírásával igazolja a Szállítólevélen szereplő eszközök átvételét Bérlő nevében, Bérlő felelősségére.
XII.d Az eszközök átvételkor Bérlő, vagy a nevében eljáró Átvevő ellenőrzi a bérelt eszközök és tartozékainak épségét, tisztaságát, működő képességét. A Szállítólevél aláírásával Bérlő, vagy a nevében eljáró Átvevő igazolja, hogy sérülésektől mentes, működő eszközt vett át. Amennyiben Felek az átvételkor szennyeződést, sérülést, vagy hiányos működést állapítanak meg, de Bérlő ennek ellenére fenntartja bérlési szándékét, Bérbeadó a Szállítólevélen rögzíti ezek tényét. Bérlőnek a Szállítólevélen rögzített sérülések, hibák, hiányok nem róhatók fel. Az eszközök működőképességének ellenőrzéshez Bérbeadó segítséget nyújt.
XII.e Jármű bérlés esetén Bérlő az autókat kívül és belül is átvizsgálja, és a járműhöz tartozó rajzon bejelöli az esetleges sérüléseket, illetve fotót készít az állapotról.
Bérbeadó járműveket teli tankkal ad át és teli tankkal veszi vissza.
Bérbeadó járműveiben a dohányzás nem megengedett.
XII.f Az eszközöket tartalmazó tételes szállítólevél aláírásával Bérlő, vagy Átvevő elismeri a listán szereplő eszközök átvételét és működőképes állapotát, és vállalja a felelősséget az eszközök szakszerű és rendeltetésszerű használatáért és visszaszállításáért.
XII.g Bérbeadó a bérlet során saját maga, vagy megbízottja útján jogosult az eszközöket és azok használatát ellenőrizni.
XII.h A bérleti időszak meghosszabbítására kizárólag Bérbeadóval történő előzetes írásos egyeztetés alapján van lehetőség és a hosszabbítás időtartama minden esetben díjköteles. A hosszabbítás időtartamára a bérbeadónak járó díj pontos összege megegyezik az eredeti bérleti időszakra megállapodott díj időarányos részével.


XIII.

Lemondás

XIII.a Az átvétel napját megelőző 24 órán belüli lemondás esetén Bérbeadó jogosult a teljes bérleti díj értékének 50%-ra meghiúsulási kötbérként.
XIII.b Amennyiben lemondás nem történik, de Bérlő nem veszi át az általa megrendelt eszközöket a megbeszélt időpontban, Bérbeadó jogosult a teljes bérleti díj értékének 50%-ra meghiúsulási kötbérként.

XIV.

Hiba, kár, javítás, csere

XIV.a Bérlő a bérelt eszközöket rendeltetésszerűen használhatja. Bérlő felelős minden olyan kárért, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye.
XIV.b Ha a bérelt eszköz Bérlőnek felróható okból meghibásodik, megsérül, Bérlő köteles a javítási költségeket és az egyéb igazolt kárt megtéríteni.
XIV.c Meghibásodás, sérülés esetén Bérbeadó igyekszik a legrövidebb időn belül csere eszközt biztosítani Bérlőnek.
XIV.d Bérlő az esetleges meghibásodásokat és sérüléseket köteles azonnal írásos formában jelezni Bérbeadónak info@itpower.hu címen.
XIV.e Bérbeadó engedélye nélkül a bérelt eszközöket Bérlő nem javíthatja, nem alakíthatja át, firmware-t nem frissíthet illetve más szoftvert nem tölthet rá, a bérelt eszköz bármilyen megbontása esetén a Bérlőt teljes anyagi felelősség terheli a károkért.
XIV.f Amennyiben javítás igénye merül fel, arról kizárólag Bérbeadó gondoskodik.
XIV.g Bérlő a Szállítólevél aláírásával elfogadja, hogy hiba/kár esetén Bérbeadó bevizsgálja az adott eszközt, és szakvéleményt ad, melyet Bérlő elfogad.
XIV.h Amennyiben a bérelt eszközökben rongálás, meghibásodás, vagy hiány keletkezett (ezentúl: kár) a bérlés és/vagy a visszaszállítás során, Bérlőt teljes felelősség terheli és köteles kártalanítani Bérbeadót, a kár helyreállításának összegét és egyéb járulékos költségeket (például szállítási költség).
XIV.i Amennyiben egy eszközt, alkatrészt cserélni vagy pótolni kell, annak a beszerzését Bérbeadó végzi el.
XIV.j Amennyiben az eszközök, tartozékaik, valamint kábelek tisztításra szorulnak (sár, kosz, homok, nyomot hagyó ragasztószalagok - különösen leukoplaszt, tape, folt, stb.) Bérlő egyes tételenkénti tisztítási díj felszámolására jogosult.

XV.

Visszaszállítás, elszámolás

XV.a Bérlő az eszközöket Bérbeadó telephelyére szállítja vissza a foglalásban, vagy később írásban egyeztetett és Bérbeadó által visszaigazolt időpontban.
XV.b Bérlő a bérelt eszközöket minden alkatrészével és kiegészítőjével, a hozzájuk tartozó hordozókban szállítja vissza, az Átadás állapota szerint szakszerűen szétszedve és elpakolva.
XV.c Ha a bérleti időszak lejártakor a szállítólevélen szereplő valamely eszköz vagy valamely eszköz összes tartozéka nem kerül átadásra, úgy ennek okára tekintet nélkül az eszköz napidíja az átadásig minden esetben megilleti a bérbeadót.
XV.d Minden olyan eszköz ami egy szett/eszköz csomag részét képezi, és nem kerül határidőre visszaszállításra, és ezzel a következő csomag bérlés ellehetetlenedik, Bérbeadó jogosult a teljes csomag árának kiszámlázására mindaddig amíg az adott eszközt bérlő vissza nem juttatja.
XV.e Az eszközöket Bérbeadó a visszaszállítást követő első munkanap kezdetétől számított 24 órán belül átvizsgálja és a sérüléseket, hiányokat, vagy meghibásodásokat haladéktalanul jelzi Bérlőnek írásban. A még átvizsgálás alatt lévő eszközöket a Bérbeadó nem adja ki új bérlőnek.

XVI.

Kártyák és adathordozók

XVI.a Bérlő saját felelősségére rögzít a bérbe vett adathordozókra, és tudomásul veszi, hogy Bérbeadó semmilyen felelősséget nem vállal a rögzített adatokért. A kártyákat nem formatálja és adatot nem őriz meg.
XVI.b Minden kártya egy kamera, vagy rögzítő eszköz csomag része, és amennyiben nem kerülnek visszaszállításra, a következő bérlést ellehetetlenítik és ennek költségei a Bérlőt terhelik. A kártyák hiánya miatt a hozzá tartozó kamera, vagy rögzítő csomag teljes napi listaára kiszámlázásra kerül minden megkezdett napra.
XVI.c Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felvett nyersanyagot a kártyákon tárolni nem áll módunkban.

XVII.

Elszámolás

17.1 Bérbeadó a bérlet lezárása után számlát állít ki és amennyiben kártérítésre nem kerül sor, a kauciós letétet haladéktalanul visszafizeti Bérlőnek.
17.2 A bérlés kifizetésére visszaszállításkor készpénzben, vagy átutalással van lehetőség, bankkártyás, vagy hitel kártyás fizetés nem lehetséges.

XVIII.

Egyéb rendelkezések

XVIII.a Amennyiben jelen szerződésről kiderülne, hogy érvénytelen vagy hibás, Felek jelen szerződés tartalmát megtartva egészítik ki az érvényesség érdekében.
XVIII.b Jelen Bérleti szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. A szerződésből származó per esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság a kizárólagos illetékes.